Сигнал за мъртва риба и замърсяване на река Дунав с нефтопродукти провериха експерти от РИОСВ-Враца и БДДР-Плевен

21.09.2016г.

Екип от експерти на РИОСВ – Враца и БДДР – Плевен извършиха проверка по сигнал за наличие на умряла риба в река Дунав и замърсяване с нефтопродукти. Проверена е площадката на „Проучване и добив на нефт и газ“, с. Селановци, община Оряхово. Констатирано е, че вследствие компрометиран резервоар (нефтоуловител) е допуснато изтичане на атмосферни води,  замърсени с нефтопродукти от площадката на дружеството към съседно сухо дере. При извършения обстоен оглед на река Дунав в района не се констатира замърсяване на реката с нефтопродукти и наличие на мъртва риба.

На фирмата е издадено предписание за предприемане на незабавни действия за контрол и улавяне на замърсителите.

За допуснатото нарушение на юридическото лице ще бъде потърсена административно наказателна отговорност.