Среща с ВиК дружествата от българския участък на Дунавския речен басейн

18.04.2013г.

В края на миналата седмица във Вършец се проведе среща на Съюза на ВиК-операторите в България. В рамките на този форум, по инициатива на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен), се проведе специална среща с ВиК дружествата на територията на Дунавски речен басейн в българския му участък. В нея участваха директорът на БДУВДР – Плевен Румен Пенков, експерти от отдели Разрешителни и Контрол”, старши юрисконсулт.

Целта на това събиране беше да се дискутират някои въпроси от съвместната работа на БДУВДР – Плевен и ВиК дружествата. Една от основните коментирани теми беше тази за спецификата в процедурата по издаването на разрешителни по реда на Закона за водите. По предложение на БДУВДР – Плевен, една от точките в дневния ред беше във връзка с определянето на санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. Друг коментиран казус беше изпълнението на условията в издадени разрешителни и контролната дейност във връзка с тях, в това число и заплащането на такси по тях.

Всички участници в срещата останаха доволни от ползотворния диалог по време на дискусиите, в рамките на които бяха разяснени редица важни въпроси, разрешаването на които ще допринесат за по-устойчиво управление и ползване на водните ресурси.

БДУВДР – Плевен ще продължи да инициира провеждането на подобни работни срещи, целящи подобряване на съвместната работа с ВиК дружествата. 

Галерия