Срокът за писмени предложения по Проекта на ПУРБ 2016 – 2021 г. се удължава до 15 юни

30.05.2016г.

Предвид големия интерес и многобройните постъпили предложения преди и по време на организираните от Басейнова дирекция „Дунавски район“ срещи със заинтересованите страни, срокът за писмени предложения, мнения и становища по Проекта на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление за периода 2016 – 2021 г., се удължава до 15 юни.

До тази дата може да изразите писмено предложение, мнение или препоръка по пощата - на адрес 5800 гр. Плевен, ул.”Чаталджа” № 60, по факс – на номер 064 80 33 42, по електронна поща - на адреси dunavpurb@bddr.org и dunavbd@bddr.org или чрез директната форма за обратна връзка в интернет страницата на БДДР.