Срокът за провеждане на обществени консултации по Проекта на ПУРН 2016 – 2021 г. се удължава до 30 септември

22.07.2016г.

Срокът за обществените консултации по проекта на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район за басейново управление се удължава до 30 септември 2016 г.

Удължаването е обвързано с провеждането на процедурата по изготвяне на Екологична оценка (ЕО) и Оценка на съвместимост (ОС) на проекта на ПУРН (2016 - 2021 г.), съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

До тази дата всички заинтересовани страни могат да направят предложения, да изразят мнение или да дадат препоръки по предпочитан начин: по пощата - на адрес 5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60, по факс – на номер 064 80 33 42, по електронна поща - на адрес dunavbd@bddr.org или чрез директната форма за обратна връзка в интернет страницата на БДДР.