Срокът за регистрация на кладенци е удължен до 28 ноември 2022 г.

02.12.2020г.

В брой 102 на „Държавен вестник“ от 1 декември 2020 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от 44-то Народно събрание на 20 ноември 2020 г. С тези промени се удължава срокът за регистрация на кладенците за собствени потребности и водовземни съоръжения за подземни води, които ще бъдат използвани за стопански и нестопански цели. Промените са част от разпоредбите на Закона за водите. Новият срок за регистрация е 28 ноември 2022 г. 

Кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра за кладенците за задоволяване на собствени потребности на гражданите по чл. 118 г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, следва да подадат заявление за вписване в съответната басейнова дирекция или до кмета/кметския наместник по местонахождение на кладенеца. Кметовете/кметските наместници ще издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни ще предават на съответната басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.

Водовземни съоръжения за подземни води, които ще бъдат използвани от фирми за стопански и нестопански цели,  изградени до 28 януари 2000 г., за които не са издадени разрешителни по реда на Закона за водите, и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и не са вписани в регистрите на водовземните съоръжения през 2006/2007 и 2010/2011 г., трябва да подадат заявление за вписване в регистрите на водовземните съоръжения в съответната басейнова дирекция.

Подробна информация можете да намерите тук.