Сто седемдесет и девет становища за допустимост е издала Басейнова дирекция – Плевен през третото тримесечие

11.10.2013г.

        Сто седемдесет и девет са издадените от експертите от отдел „Планове за управление” в Басейнова дирекция - Плевен през третото тримесечие на 2013 г. становища за допустимост спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район. Дванадесет от тях са съгласувателни за регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация на обособени територии. Пет са издадените през този период становища за съответствието спрямо ПУРБ за обхват и съдържание на доклади за оценка на въздействието върху околната среда, за оценка за съвместимост или за екологична оценка. Девет от издадените становища са във връзка с оценка за качеството на такива доклади.

Всяко инвестиционно предложение, план или програма, свързани с ползване на подземни или повърхностни водни обекти в Дунавския район, трябва да се съгласува от Басейнова дирекция - Плевен. Това се прави, за да се прецени дали предвидените дейности са допустими от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, заложени в ПУРБ в Дунавски район. Компетентният орган по воденето на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка – Министерство на околната среда и водите и Регионалните инспекции по околна среда, на всеки етап от дадена процедура може да изиска от съответната Басейнова дирекция становище за допустимост на инвестиционно предложение, план или програма спрямо ПУРБ. Становището на съответната басейнова дирекция се взема предвид в хода на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, екологична оценка или оценка за съвместимост.

Планът за управление на речните басейни е основен инструмент за интегрирано управление на водите, съгласно изискванията на Директива 2000/60/ЕС, популярна като Рамкова Директива за водите. Съгласно Закона за водите, планове за управление на речните басейни се разработват за всеки район за басейново управление на водите. В Плана има програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда. Чрез тях се цели опазването на водите и подобряване на състоянието на тези водни тела, чието състояние не е добро. В ПУРБ, а също така и в Закона за водите, има изрично посочени забрани и ограничения за извършване на дадена дейност. С тези мерки се цели да не се допуска замърсяване на водите, а също така – да се гарантира правилното им управление.

ПУРБ в Дунавски район е утвърден със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД-293/22.03.2010 г. Плановете са със срок от  6 години. Действащият към момента за Дунавски район е до 2015 година. В момента се работи по актуализацията му, като новият трябва да бъде готов за 2016 г.