Световният ден на влажните зони отбелязваме на 2 февруари

01.02.2018г.

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2 февруари, за да се повиши информираността за значението на влажните зони за човечеството и планетата.

Всяка година за 2 февруари се избира тема, която акцентира върху определена жизненоважна функция на влажните зони. Темата за 2018 г. е „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“. 

Няколко инициативи ще се проведат в Плевенска област под мотото на Световния ден. Атрактивно представяне на обитателите на влажните зони подготвят от отдел „Природа“ на Регионалния исторически музей. В Посетителския център на природен парк „Персина“ ще има образователна лекция. Традиционно, 2 февруари ще бъде отбелязан в Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси – село Байкал. Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен са партньори на инициативите.

Влажните зони в градовете или в близост до населените места допринасят за осигуряване на по-жизнена среда за живеене благодарение на множеството важни функции, които осъществяват. Те допринасят за намаляване на наводненията, служат като източник на питейна вода, филтрират замърсителите и подобряват качеството на водите, осигуряват зелени градски площи и са източник на поминък за местното население. Значението на ползите, които допринасят влажните зони, става все по-важно и съдбоносно с продължаващото нарастване на броя на населението, живеещо в градовете. До 2050 година 66% от населението на планетата ще живее в градовете, тъй като хората се местят в градовете в търсене на по-добри работни места. За съжаление, по-голяма част от населението не е наясно със значението и ползите на влажните зони в близост до населените места. В бързоразвиващите се градове, влажните зони често се смятат за пустеещи земи, места за изхвърляне на отпадъци, места, които трябва да се пресушат и да се промени предназначението им. Според изчисленията на учените, най-малко 64% от влажните зони на планетата са изчезнали от 1900 г. насам, докато паралелно с това се наблюдава бум в нарастването на градовете. 

Целта на отбелязването на Световния ден на влажните зони тази година е да се повиши отговорността за значението на влажните зони в осигуряването на устойчиво градско бъдеще.

Ключови послания: 

- Градските влажни зони правят градовете по-жизнени, благодарение на множеството ползи, които предоставят като контрол на наводненията, осигуряване на питейна вода, пречистване на водите, зелени площи и прехрана; 

- Интегриране на влажните зони в политиките и плановете за градско планиране; 

- Градовете следва да разработват и прилагат политики, насърчаващи опазването и популяризирането на влажните зони;  

За отбелязването на Световния ден на влажните зони тази година се насърчават следните дейности:

· Посетете влажна зона 

· Организирайте събитие, за да образовате другите за значението на градските влажни зони 

· Регистрирайте и публикувайте Вашите инициативи по повод отбелязването на Световния ден на влажните зони на интернет страницата на Рамсарската конвенция:  www.worldwetlandsday.orgна ниво EVENTS/Add your event!  

На интернет страницата на Рамсарската конвенция - http://www.ramsar.org, на ниво Activities/World Wetlands Day 2018, можете да намерите допълнително информация, както и материали за ползване по време на кампанията (плакати, листовки, банери, логота, инструкции за провеждане на кампании, листовки за оцветяване и др.). Тези материали следва да бъдат разпечатани от Вас, в случай на ползване.