Топенето на снега и валежите ще повишават речните нива

01.12.2017г.

През изминалото денонощие вследствие на снеготопене и валежи от дъжд водните нива на по-голямата част от реките в страната са се повишавали. Без съществено изменение са реките от водосборите на р. Русенски Лом (Дунавски басейн), р. Марица и р. Тунджа (Източнобеломорски басейн) и на черноморските реки. По-съществени повишения са отчетени във водосборите на р. Искър до +42 см, р. Вит до +45 см, р. Осъм до +41 см и р. Янтра до +70 см (Дунавски басейн), р. Крумовица (приток на Арда) до +108 см (Източнобеломорски басейн), р. Места до +42 см и р. Струма до +46 см (Западнобеломорски басейн). Водните количества на всички наблюдавани реки са под и около праговете за високи и средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) са:

Дунавски басейн: колебания от -20 см до +73 см;

Черноморски басейн: колебания от -10/+24 см;

Източнобеломорски басейн: колебания от -10 см до +108 см;

Западнобеломорски басейн: колебания от -8 см до +46 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и срещу 2 декември в резултат на валежи от дъжд, водните нива на р. Ерма, р. Габерска, р. Нишава и реките разположени западно от р. Осъм (р. Тимок, р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Скомля, р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста и р. Искър, р. Вит) ще се повишават значително. На 2 декември в края на деня ще започне понижение на речните нива в горните части от водосборите на реките от западната половина на басейна.  Като значителни повишения, следствие на оттичане ще има в средните и долни течения на основните реки, който ще продължат и на 3 декември .  От днес повишения  са започнали  във водосборите на  реките Янтра, Русенски Лом и добружанските .  На 2  и 3 декември, вследствие на валежи от дъжд водните нива ще се повишават значително, първо в горните течения, а от следобедните часове на 2 декември и в целия  водосбор. От 4 декември ще започне постепенно понижение на речните нива в басейна, като все още значителни повишения ще има в долните части на основните реки.

Днес и утре са възможни поройни наводнение във  водосборите на  р. Ерма, р. Габерска, р. Нишава, във водосборите на реките западно от река Огоста (р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Скомля, р. Лом, р. Цибрица), в горното и средното течение на р. Огоста и р. Искър (притоците ѝ р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и р. Златна Панега), р. Вит, р. Осъм и в горните течения на р. Янтра, р. Русенски Лом и добружанските реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 2, 3 и 4 декември ще бъдат над средно многогодишните стойности.  Днес от вечерните часове и на 2 декември в резултат на валежи и снеготопене, ще има значително повишение на водните нива и опасност от поройни наводнения във водосборите на реките: р. Владайска (Суходолска, Перловска, Слатинска), р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и р. Златна Панега. На 2 декември водното количество на р. Искър при гр. Нови Искър ще бъде над жълтия праг за предупреждение. На 2 и 3 декември ще бъде значително повишението на водното ниво в средното и долното течение на основната река. На 3 декември  водното количество на р. Искър при с. Ореховица ще бъде около жълтия праг за предупреждение, на  4 декември ще бъде над жълтия праг за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водни количества на 2, 3 и 4 декември ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес  до 3 декември  вследствие на валежи се очакват повишения на речните нива в целия водосбор. В този период са възможни поройни наводнения в горната част от водосбора. От вечерните часове на 3 декември ще започне понижение на речните нива, като вследствие оттичане на 4 декември  все още значителни повишения ще има само в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 2, 3,4 и 5 декември ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес ще започне повишение на речните нива, вследствие на валежи, като в периода 2-5 декември се очакват значителни повишения в целия водосбор - първият ден - главно в горните и средни части от водосбора, от 3 декември - в средните и долни части на основните реки. След 3 декември ще започне процес на постепенно понижение на речните нивата във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.