Утвърдени са 26 района със значителен потенциален риск от наводнения за Дунавския район

16.10.2013г.

Министърът на околната среда и водите утвърди 26 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) за Дунавския район. 1 254,5 километра е общата дължина на районите, които са разпределени по основни поречия както следва:

-                      Реки западно от река Огоста – 1 бр. с дължина 4.6 км

-                      Река Огоста - 4 бр. с обща дължина 54.6 км

-                      Река Искър – 4 бр. с обща дължина 271.4 км

-                      Река Вит - 1 бр. с дължина 37.7 км

-                      Река Осъм – 4 бр. с обща дължина 52.9 км

-                      Река Янтра – 8 бр. с обща дължина 227.9 км

-                      Река Русенски Лом – 3 бр. с обща дължина 133.4 км

-                      Река Дунав – 1 бр. с дължина 472 км.

В началото на месец май тази година тази година Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР ) с център Плевен публикува проект на РЗПРН, определени въз основа на специални критерии и методика, утвърдени от Министъра на околната среда и водите.

Определянето на проектните РЗПРН в Дунавски район за басейново управление беше извършено от външен изпълнител по договор за възлагане в рамките на Проект „Разработване на Планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013".

Като основа са определянето на Районите със значителен потенциален риск от наводнения са използвани резултатите от Предварителна оценка на риска от наводнения.(ПОРН). Тя съдържа  предварителна оценка на значимостта на минали и потенциални бъдещи наводнения в Дунавски район.

В продължение на два месеца проектът за РЗПРН беше предоставен за обществено съгласуване. През този етап всеки имаше възможност да даде своето мнение и предложение. БДУВДР – Плевен проведе пет обществени обсъждания на проекта на РЗПРН – в Плевен, Велико Търново, Русе, Вършец и София. От тези обществени обсъждания постъпи допълнителна информация, която беше оценена съобразно критериите и методите и беше отразена във финалния вариант на РЗПРН.

Оценката на река Дунав не беше включена в предмета на договора за определяне на РЗПРН, тъй като с решение на 9-тата редовна среща на  Международната комисия за опазване  на река Дунав (МКОРД) Ръководителите на делегации на страните по Конвенцията за сътрудничество при опазване и устойчиво използване на река Дунав (Конвенция за опазване на река Дунав) са приели решение за разработване и изпълнение на международен проект за изготвяне на  карти на заплахата и на риска от наводнения с наименование „Оценка на риска от наводнения на заливаемите ивици на река Дунав, ориентирана към заинтересованите страни" (проект DANUBE FLOODRISK  2009-2012), финансиран от Оперативна програма "Югоизточна Европа 2007-2013 г.".  На втората българо-румънска експертна среща за обмен на информация по прилагане на Директива 2007/60/ЕС (Европейска Директива за наводненията), състояла се на 05.06.2013 г. в гр. Букурещ, българо-румънският участък на р. Дунав беше съгласуван и приет като общ международен РЗПРН за България и Румъния.

РЗПРН са утвърдени от Министърът на околната среда и водите, съгласно чл. 146г ал. 2 Закона за водите.

За тези райони ще бъдат изготвени детайлни карти на заплахата от наводнения, на база на които ще бъде оценен риска по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство.

Картите ще послужат за основа за разработване на План за управление на риска от наводнения, включващ Програма от мерки за намаляване на потенциалните негативни последици от наводнения.

Изготвянето на картите ще се осъществи чрез външен изпълнител, определен по реда на Закона за обществените поръчки.

Целта на картите е да се определи степента на заплаха и обхватът на заливане на тези райони при наводнения с вероятност за настъпване 5%, 1% и 0.1%  (повтаряемост на 20, 100 и 1000 г), както и попадащите в залетите територии обекти, имащи отношение към човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство. Изготвянето на такива детайлни карти цели да се подпомогнат бъдещи управленски решения, насочени към намаляване на неблагоприятните последици от потенциални бъдещи наводнения.

Планът за управление на риска от наводнения, съгласно изискванията на Директивата за наводненията, следва да бъде завършен през 2015 г.

Оценката и управлението на риска от наводнения се извършват в изпълнение на  Директива 2007/60/ЕС, (Европейска Директива за наводненията), която е транспонирана в националното законодателство в Закона за водите .

Чрез тези дейности се цели намаляване на неблагоприятните последици върху човешкото здраве, околната среда, стопанската дейност и културното наследство.

Управлението на риска от наводнения е на басейнов принцип (по райони за басейново управление, които в България са четири – Дунавски, Източнобеломорски, Западнобеломорски и Черноморски) и включва три основни етапа:

·                     Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) 

·                     Изготвяне на карти на заплаха и на риска от наводнения

·                     Разработване  на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) с Програма от мерки

Всички дейности, свързани с разработване на ПУРН, се извършват по Проект „Разработване на Планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013".