В Букурещ се проведе среща на Смесената комисия по управление на водите България – Румъния

01.12.2011г.

В Букурещ се проведе среща на Смесената комисия по управление на водите България – Румъния, на която беше обсъдено прилагането на Рамковата директива по водите. Срещата беше съпредседателствана от заместник-министър Ивелина Василева и Дан Карлан – генерален директор в Министерството на околната среда и горите на Румъния.

Представителите на двете страни при подписването на съвместната декларация за сътрудничество обсъдиха въпроси в областта на околната среда и устойчивото развитие на заседание на правителствата на България и Румъния през ноември.

По-значимите теми на дискусия бяха свързани с оценка на екологичното състояние на повърхностните води, определяне и обмен на информация за трансграничните подземни водни тела, по-нататъшна координация на стъпките за разработване на вторите Планове за управление на речните басейни на територията на двете страни, обмен на хидроложка информация, координация и обмен на информация за прилагането на Директивата за наводненията и Рамковата директива за морската стратегия.

Бяха подписани правила за обмен на данни и информация при прилагането на европейското законодателство в областта на водите, правила за обмен на информация при аварийно замърсяване на крайбрежните морски води от източници на сушата и Съвместна програма за мониторинг на крайбрежните морски води. Приета беше работна програма на смесената комисия за 2012 г., в която са поставени конкретни задачи на трите работни групи към комисията.

Галерия