В Плевен представиха проект на актуализиран план за управление на риска от наводнения в Дунавски район за периода 2022-2027 г.

26.04.2023г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ обсъди със заинтересовани страни проекта на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН). Това е първото информационно събитие, проведено от Басейнова дирекция в Плевен, след публикуването на плановия документ на 15 декември 2022 г.

Предстоят 5 онлайн дискусионни срещи за обсъждане на мерките в определените 35 района със значителен потенциален риск от наводнения.

Актуализацията на ПУРН за Дунавски район се извършва по Проект №BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“ и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 „Управление на риска от наводнения и свлачища“.

Размерът на финансовата помощ за актуализацията на ПУРН за четирите района за басейново управление е 13 190 867,55 лева, от които 85% от Кохезионния фонд на ЕС и 15% национално съфинансиране.

Бенефициент по проекта е дирекция „Управление на водите“ в МОСВ в партньорство с четирите басейнови дирекции за управление на водите.

Основната и съществена част от дейностите по актуализацията на ПУРН за Дунавски район се изпълнява от Международна банка за възстановяване и развитие в рамките на Споразумение за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на разработването на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и ПУРН за България.

Освен преразглеждане и актуализиране на предварителната оценка на риска от наводнения, преразглеждане и актуализиране на картите на заплахата и на риска от наводнения, актуализирането на ПУРН включва и подобряване на методическата основа, използвана през първия цикъл на планиране, както и отчитането на изменението на климата за опасността от наводнения.

Преглед, заимстване и прилагане на добри европейски практики и международен опит са в основата на актуализацията на плановия документ.

На срещата в Плевен беше представен и подходът за оценка и приоритизиране на мерките в ПУРН, видовете мерки, както и начинът за изпълнение и мониторинг на плановите документи.