В резултат на интензивни валежи са възможни повишения на речните нива

31.05.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

 • В следобедните и вечерни часове на 31.05 във водосборите на: р. Искър (във водосбора на р. Черни Искър, р. Лесновска, р. Слатинска, р. Перловска, р. Владайска, р. Суходолска, р. Блато, р. Батулийска), целият водосбор на р. Вит, целият водосбор на р. Осъм, р. Янтра (във водосбора на притока ѝ р. Росица над яз. Ал. Стамболийски);
 • В сутрешните и обедни часове на 02.06 - в планинските части от водосборите на р. Височка, р. Лом, р. Цибрица и р. Огоста, във водосбора на р. Ботуня - приток на р. Огоста;
 • В следобедните и вечерни часове на 02.06 и през нощта срещу 03.06 - във водосборите на р. Габерска, р. Височка, р. Тимок, р. Арчар, р. Искър (във водосборите на притоците ѝ р. Блато, р. Банкенска и по основната река в долното течение), р. Вит (в средните и долни части), р. Осъм (в средните и долни части от водосбора); р. Янтра (във водосбора на притоците ѝ р. Видима, р. Росица);
 • В следобедните и вечерни часове на 31.05 във водосборите на: р. Тунджа (над яз. Копринка), р. Марица (по основната река над гр. Костенец и между гр. Пазарджик и гр. Първомай, и във водосбора на притоците ѝ р. Тополница, р. Пясъсчник и р. Стряма);
 • В ранните сутрешни часове на 02.06 във водосбора на р. Марица (във водосбора на притока ѝ р. Пясъчник);
 • В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 02.06 и през нощта срещу 03.06: р. Струма (по основната река в горното ѝ течение и във водосбора на притоците ѝ р. Джерман, р. Новоселска, р. Берсинска, р. Гращица, р. Елешница).
   

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи са отчетени повишения на речните нива в планинските части от водосборите на р. Янтра и в притока ѝ р. Джулюница (до +55 см на гр. Габрово), а вследствие оттичане са регистрирани повишения на речните нива в долните части на р. Осъм (до +27 см при с. Изгрев). Отчетените колебания на речните нива в наблюдавани водосбори са както следва: за водосбора на р. Искър от -12 см до +14 см, за водосбора на р. Вит от -10 см до +10 см; за останалата част от водосбора на р. Осъм от -8 см до +11 см; за останалата част от водосбора на р. Янтра от -15 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +4 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на речните нива в долното течение на р. Огоста (-19/+19 см). Водните количества на почти всички реки в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са реките Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, Бели Искър при с. Бели Искър и р. Янтра при гр. Габрово.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -5 см до +4 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води, с изключение на р. Провадийска при г. Синдел, която е с водно количество около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Незначителни повишения, вследствие на валежи са регистрирани в горното течение на р. Тунджа и в долното течение на р. Стряма (приток на р. Марица). Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +13 см; за водосбора на р. Марица от -12 см до +18 см; за водосбора на р. Арда от -11 см до +8 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на водното ниво в долното течение на река Въча (до -83/+81 см при м. Забрал). Водните количества на реките са под праговете за средни води, с изключение на р. Тунджа при с. Павел Баня, която е с водно количество около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -4 см до +2 см, а във водосбора на р. Струма от -4 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Места при м. Момина Кула, която е с водно количество около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Дунавски басейн: От вечерни часове днес (31.05) и през следващите три дни, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива през нощта на 31.05 срещу 01.06 във водосборите на р. Искър и целите водосбори на р. Вит и р. Осъм, и в планинските части от водосбора на р. Янтра и притока й р. Росица. На 01.06 по-значителни повишения ще има в планинските части на водосборите в басейна. От сутрешните часове на 02.06 по-значителни повишения на водните нива ще има на реките във водосборите на: р. Видбол, р. Арчар, р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста, р. Искър, р. Вит и р. Осъм.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения както следва:

 • В следобедните и вечерни часове на 31.05 във водосборите на: р. Искър (във водосбора на р. Черни Искър, р. Лесновска, р. Слатинска, р. Перловска, р. Владайска, р. Суходолска, р. Блато, р. Батулийска), целият водосбор на р. Вит, целият водосбор на р. Осъм, р. Янтра (във водосбора на притока ѝ р. Росица над яз. Ал. Стамболийски);
 • В сутрешните и обедни часове на 02.06 - в планинските части от водосборите на р. Височка, р. Лом, р. Цибрица и р. Огоста, във водосбора на р. Ботуня - приток на р. Огоста;
 • В следобедните и вечерни часове на 02.06 и през нощта срещу 03.06 - във водосборите на р. Габерска, р. Височка, р. Тимок, р. Арчар, р. Искър (във водосборите на притоците ѝ р. Блато, р. Банкенска и по основната река в долното течение), р. Вит (в средните и долни части), р. Осъм (в средните и долни части от водосбора); р. Янтра (във водосбора на притоците ѝ р. Видима, р. Росица)


Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 01, 02 и 03.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (31.05) от вечерните часове и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се повишат. По-значителни ще са повишенията на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 01, 02 и 03.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. От вечерните часове днес (31.05) ще започнат повишения на речните нива във водосбора. По-значителни ще бъдат те през нощта срещу 01.06 във водосбора на основната река над гр. Габрово и във водосбора на притока й р. Росица. От обедните часове на 01.06 ще започне процес на временно понижение на речните нива, като в резултат на оттичане ще има повишения на речните нива в средните и долни части на основната река до 02.06. От следобедните часове на 02.06 ще има нови повишения на речните нива, в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, с изключение на гр. Габрово където се очаква водното количество да достигне жълтия праг за внимание на 01.06.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 01, 02, 03, 04 и 05.06.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (31.05) и през следващите 4-5 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, в периода от вечерните часове на 31.05 до 03.06, са възможни незначителни повишения на речните нива. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.