В резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива

11.04.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки в басейна са се понижили. В резултат на оттичане са се повишили нивата в долните части на основните реки. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -2 см до +17 см; за водосбора на р. Искър от -56 см до +45 см; за водосбора на р. Вит от -24 см до +70 см; за водосбора на р. Осъм от -65 см до +359 см; за водосбора на р. Янтра от -55 см до +73 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -1 см до +2 см. По-значителни повишения са регистрирани в долните течения на р. Искър (до +45 см при гр. Ореховица), р. Вит (до +70 см при с. Биволаре), р. Осъм (до +359 см при с. Изгрев) и в средното и долно течение на р. Янтра (до +73 см при гр. Велико Търново). Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води, само водните количества във водосбора на р. Огоста и р. Русенски Лом са около праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -4 см до +4 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат на оттичане са регистрирани повишения в средното течение на р. Марица и в долните части на някои от десните й притоци. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -39 см до +57 см; за водосбора на р. Арда от -23 см до +7 см. По-значителни повишения са отчетени в средното течение на р. Марица (до +57 см при гр. Първомай) и в притоците ѝ р. Банска (до +46 см при с. Добрич) и р. Харманлийска (до +56 см при гр. Харманли). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивото на р. Въча при гр. Девин (от -88 см до +82 см). Водните количества на по-гoлямата част от реките в басейна са около праговете за високи води, около праговете за средни води са водните количества на р. Тунджа в средното и долно течение и долното течение на р. Марица.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижили като в резултат на оттичане са се повишили незначително нивата в средното и долно течение на р. Струма. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -11 см до +2 см, а за водосбора на р. Струма от -5см до +13 см. Водните количества на почти всички реки в басейна са около и над праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ.

Дунавски басейн: Днес (11.04) и през следващите 3 дни в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. Значителни повишения се очакват през нощта срещу 13.04 и в сутрешните и обедни часове на 13.04 във водосборите на р. Вит, Осъм и в средните и долни части от водосбора на р. Янтра и притока й р. Росица.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения както следва:

- В следобедните и вечерни часове на 12.04.2019 г. във водосборите на: р. Вит (планинските части от водосбора), р. Осъм (горните и средните части от водосбора) и р. Янтра (средните и долни части от водосбора на основната река и водосборите на притоците ѝ р. Росица, р. Елийска и р. Студена);

- През нощта на 12 срещу 13.04.2019 г. във водосборите на: р. Русенски Лом (средните части от водособора на р. Бели Лом) и р. Царацар (горните части от водосбора)

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (11.04) водните нива на реките във водосбора ще се понижават. На 11 и 12.04 речните нива останат без съществени изменения. На 13.04 в резултат на валежи повишения на речните нива ще има в целия водосбор. На 14.04 речните нива ще се понижават като в резултат на оттичане ще има повишения в долните части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре (11 и 12.04) речните нива във водосбора ще се понижават. На 13 и 14.04 вследствие на валежи ще има нови повишения във водосбора, като по-значителни ще бъдат във водосбора над яз. Искър, и във водосбора на р. Малък Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 12, 13 и 14.04.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (11.04) и през следващите 3 дни речните нива на реките във водосбора ще се повишават в резултат на валежи. По-значителни повишения се очакват през нощта срещу 13.04 и в сутрешните часове на 13.04 във водосбора на р. Росица и в средното и долно течение на р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 12, 13, 14, 15 и 16.04.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (11.04) и през следващите 4 дни нивата във водосбора ще се повишават вследствие на валежи. По-значителни повишения са възможни на 13 и 14.04 в средните и долни части от водосбора. От вечерните часове на 13.04 ще започне процес на понижение, като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива в долните на реките до 15.04. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информаця за страната можете да намерите тук.