В резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

17.06.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие
Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн:
През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се повишавали. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -25 см до +32 см; за водосбора на р. Искър от -33 см до +39 см; за водосбора на р. Вит от -13 см до +38 см; за водосбора на р. Осъм от -15 см до +47 см; за водосбора на р. Янтра от -54 см до +41 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -8 см до +40 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води. С водните количества около и под праговете за средни води са долните части от водособорите на р. Огоста, р. Искър, р. Осъм, горните части от водосбора на р. Янтра и водосбора на р. Русенски Лом.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са са останали без съществени изменения или са се повишли незначително, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -14 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на тези във водосбора на р. Провадийска, където водните количества са около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се повишили вследствие на валежи или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата на р. Тунджа при с. Баня (от -42 см до +42 см), р. Марица при гр. Белово (от -69 см до +64 см) и при гр. Пазарджик (от -18 см до +33 см), р. Въча при гр. Девин (от -6 см до +42 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Марица от -36 см до +44 см; за водосбора на р. Арда от  -37 см до +46 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на водните количества на р. Тунджа при гр. Павел Баня и р. Марица при гр. Пазарджик, които са около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн:
През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -2 см до +6 см и за водосбора на р. Струма от -7 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на водните количества р. Джерман при гр. Дупница, което е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (17.06) и през следващите два дни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в басейна. По-съществени ще бъдат повишенията: днес (17.06) и утре (18.06) в горните и средните части от водосборите на реките Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра, на 19.06 във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. На 20.06 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

  1. В следобедните и вечерните часове на 19.06 във водосбора на р. Янтра (в района на градовете Златарица и Елена и в притоците ѝ р. Веселина, р. Златаришка, р. Бебровска, р. Марянска).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (17.06) и през следващите два дни ще има краткотрайни повишения във водосбора. По-съществени ще са днес (17.06) и утре (18.06) в горните и средните части от водосбора. На 20.06 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:
Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20.06.2020 г. ще бъдат  над средномногогодишните стойности. Днес (17.06) ще има повишения на водните нива в басейна. На 18, 19 и 20.06 речните нива ще се понижават. В резултат на оттичане ще има повишения в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20.06.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (17.06) и през следващите два дни в резултат на валежи речните нива във водосбора ще се повишават. По съществени повишения ще има на днес (17.06) и на 18 и 19.06 в горните и средните части от водосбора. На 20.06 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 18, 19, 20, 21 и 22.06.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. В резултат на валежи в периода 17-22.06 ще има краткотрайни повишения на водните нива главно в горните части от водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.