В резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива

30.05.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи са отчетени повишения на речните нива в планинските части от водосборите на р. Вит и р. Осъм (до +33 см на р. Бели Осъм при гр. Троян). Отчетените колебания на речните нива в наблюдавани водосбори са както следва: за водосбора на р. Искър от -15 см до +10 см, за водосбора на р. Вит от -9 см до +15 см; за останалата част от водосбора на р. Осъм от -3 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +5 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на речните нива в долното течение на р. Огоста и средното течение на р. Искър (-21/+22 см). Водните количества на почти всички реки в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са реките Мусаленска Бистрица при лет. Боровец и Бели Искър при с. Бели Искър.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -4 см до +3 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води, с изключение на р. Провадийска при г. Синдел, която е с водно количество около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -7 см до +12 см; за водосбора на р. Арда от -12 см до +16 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на водното ниво в долното течение на река Въча (до -82/+83 см при м. Забрал), в горното течение на р. Марица (до -66/+68 см при гр. Белово), на р. Тунджа при с Баня (до -40/+39 см). Водните количества на реките са под праговете за средни води, с изключение на р. Тунджа при с. Павел Баня, която е с водно количество около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +2 см, а във водосбора на р. Струма от -7 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Места при м. Момина Кула, която е с водно количество около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (30.05) все още речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. От вечерни часове на 30.05 до 02.06, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия басейн, като по-значителни ще бъдат те във вечерните часове на 30.05 и през нощта срещу 31.05 - във водосборите на р. Лом, р. Огоста, р. Искър в долното течение, р. Вит и р. Осъм; във вечерните часове на 31.05 и през нощта срещу 01.06 - във водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра (основно в планинските части на водосбора и в притока ѝ р. Росица) и през нощта срещу 02.06 и на 02.06 във водосборите на реките западно от р. Огоста и горните и средни части от водосбора на р. Искър (водосбора на притока ѝ р. Лесновска). На 02.06 в голяма част от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения на речните нива в долнните течения на основните реки.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения както следва:

- През нощта на 30.05 срещу 31.05 и в ранните сутрешни часовеи на 31.05 във водосборите на: р. Лом (планинските части от водосбора), р. Огоста (планинските части от водосбора), р. Вит (планинските и средни части от водосбора);

- В следобедните и вечерни часове на 31.05 във водосборите на: р. Огоста (в притока ѝ р. Въртешница), р. Искър (във водосбора на р. Бели Искър, р. Лесновска), р. Вит (в средните и долни части от водосбора на реката), целият водосбор на р. Осъм, р. Янтра (във водосбора на притока ѝ р. Росица над яз. Ал. Стамболийски);

- През нощта на 01 срещу 02.06 във водосбора на: р. Искър (в средните и горни части от водосбора на притока ѝ р. Лесновска);

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 31.05, 01.06 и 02.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (30.05) и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от 31.05 ще започне повишение на речните нива във водосбора. По-значителни ще са повишенията на водните нива през нощта срещу 01.06 на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска и р. Малък Искър и през нощта срещу 02.06 във водосбора на р. Лесновска. В резултат на оттичане на 01 и 02.06 ще има повишения в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 31.05 и 01 и 02.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (30.05) все още речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на днешния ден, вследствие на валежи, ще започнат повишения в целия водосбор. Значителни повишения се очакват през нощта на 31.05 срещу 01.06 и в сутрешните часове на 01.06 във водосбора на р. Росица и по основната река над гр. Габрово. От обедните часове на 01.06 ще започне процес на понижение на речните нива като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива до 02.06 в долниите части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 31.05 и на 01, 02, 03 и 04.06.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (30.05) и през следващите 4-5 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, в периода от вечерните часове на 31.05 до 03.06, са възможни незначителни повишения на речните нива. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.