ВАЛЕЖИ И СНЕГОТОПЕНЕ МОЖЕ ДА ПОВИШАТ РЕЧНИТЕ НИВА

09.01.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие


Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от водосборния басейн са се понижавали или са останали без съществена промяна. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -9 см до +21 см; за водосбора на р. Вит от -3 см до +4 см; за водосбора на р. Осъм от -18 см до +11 см; за водосбора на р. Янтра  от -11 см до +15 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +1 см. Водните количества на реките във водосборния басейн са под прагa за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

р. Искър при с. Бели Искър – брегови лед

Черноморски басейн: През последното денонощие не се отчита съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. Регистрирани са понижения на речните нива с до 2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под прага за средни води, само водното количество на р. Провадийска при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществено изменение или са се понижавали. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -11 см до +8 см; за водосбора на р. Марица от -23 см до +16 см, за водосбора на р. Арда от -15 см до +17 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на нивото  на р. Марица (от -67 см до +70 см) при гр. Белово и на р. Въча (от -76 см до +74 см) при м. Забрал. Водните количества на реките в басейна са около и под прага за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от водосборния басейн са се понижавали или са останали без съществена промяна. Регистрираните колебания на речните нива са от -20 см до +16 см. Водните количества на почти всички реки в басейна са под прага за средни води, с изключение на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево, където водното количество е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (09.01) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна ще останат без съществено изменение. От вечерните часове на 09.01 и през нощта срещу 10.01, в резултат на прогнозирани валежи и снеготопене, ще има повишения на речните нива във водосборите на Добруджанските реки. Водните количества на реките във водосбора ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества за 10, 11 и 12.01.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (09.01) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 10, 11 и 12. 01.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (09.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 10, 11 и 12.01.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (09.01) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 10, 11, 12 и 13.01.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (09.01) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук