Важна информация за титулярите на разрешителни

20.12.2018г.

Басейнова дирекция „Дунавски район” /БДДР/ информира титулярите на разрешителни за изменения в чл.194б от Закона за водите,  публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г.

Титулярите сами определят и декларират дължимите такси, които следва да заплатят до 15 февруари на текущата година за предходната.

Отпада задължението на Басейнова дирекция да уведомява писмено титуляра на разрешителното за размера на дължимата такса.

В тази връзка са одобрени нови образци на декларации от Министъра на околната среда и водите, публично достъпни на сайта на МОСВ и БДДР. Срокът за подаване на декларациите е 31 януари.

С всички образци може да се запознаете тук