18.03.2013г.

 

Важно Съобщение!
 
Участниците ще бъдат уведомени писмено за датата, часът и мястото на отваряне на оферти за обществена поръчка Избор на звено за външна техническа помощ към екипа за управление и изпълнение на проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения