Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

08.05.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се повишили незначително, вследствие на валежи или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -17 см до +29 см. Повишения с до +29 см, вследствие на валежи, са регистрирани в средното и долното течение на реките Искър и на Осъм. По-значителни изменения са регистрирани на река Огоста при с. Бутан с -19/+19 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води, само водните количества във водосбора на река Искър са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без изменения. Регистрирани са понижения с до -6 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води, само водните количества на река Провадийска река при гр. Провадия и река Айтоска река при гр. Камено е над прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -10 см до +14 см. По-значителни изменения са регистрирани във водосбора на река Марица по основната река с до -124/+119 см и в притока ѝ река Въча -86/+86 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водното количество на река Сазлийка при гр. Гълъбово е над прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили. Регистрираните колебания са от -17 см до +10 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: на 8 и 9 май речните нива ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките в горното течение на река Искър (над яз. Искър). На 10 май речните нива ще се повишават, в резултат на валежи, по-значителни ще бъдат повишенията в горното течение на река Огоста и в горното и средното течение на река Искър. На 11 май водните нива на реките ще се понижават, като в резултат на валежи са възможни незначителни повишения в  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 9, 10 и 11 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения, като в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива в притоците над яз. Искър. На 10 май в резултат на валежи ще има по-значителни повишения на водните нива на реките в горното и средното течение на река Искър. На 11 май речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 9, 10 и 11 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 9 и 10 май, вследствие на валежи ще има повишения на речните нива в целия водосбор, като по-значителни ще бъдат повишенията на водните нива в горното и средното течение на основната река и във водосборите на притоците ѝ реките Росица,  Джулюница, Лефеджа и Голяма река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 9, 10, 11 и 12 май 2018 г. ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. На 9 и 10 май, в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.