Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

05.06.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се повишавали, само в долните течения на основните реки водните нива са се понижили или са останали без промяна. Регистрираните колебания на речните нива са от -28 см до +42 см. Водните количества на реките от басейна са около и над праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива са се повишавали. Регистрираните повишения са до +6 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и в следващите два дни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива главно в планинските части от водосборите на реките от басейна и във водосборите на добруджанските реки. По - значителни повишения ще има днес следобяд и утре във водосбора на река Искър (над яз. Панчарево), в горното течение на река Вит (р. Черни Вит и р. Бели Вит), горното течение на река Осъм (р. Черни Осъм), в горното течение на река Янтра (р. Чупарата и р. Белица) и в горното течение на притока й река Росица и Добруджанските реки. На 7 юни по - значителни повишения ще има във водосбора на река Искър (над яз. Панчарево), в горното течение на река Вит (р. Черни Вит и р. Бели Вит) в горното течение на река Осъм (р. Черни Осъм), в горното течение на река Янтра (р. Чупарата и р. Белица) и в горното течение на притока й река Росица, във водосбора на река Русенски Лом (р. Бели Лом) и Добруджанските реки. На 8 юни речните нива ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения: Днес 05.06 следобяд във водосбора на р. Искър - р. Черни Искър, р. Бели Искър, р. Палакария, р. Егуля, р. Бистришка Витошка, р. Слатинска. На 07.06.2018 г. следобяд в горната част на водосбора на р. Вит (р. Черни Вит и р. Бели Вит) и в горната част на водосбора на р. Осъм (р. Черни Осъм)

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 6, 7 и 8 юни 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и в следващите два дни речните нива във водосбора ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, реките Владайска, Батулийска, Искрецка, Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. На 8 юни речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 6, 7 и 8 юни 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Вследствие на валежи в периода 5 – 8 юни, ще има повишения на речните нива във водосбора. По-значителни ще бъдат повишенията на 5 и 8 юни във водосборите на реките Белица, Джулюница, Дряновска и Голяма река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.  Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водно количество в долното течение на река Черни Лом на 6, 7, 8 и 9 юни 2018 г. ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода от 5 до 8 юни, вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива, главно в горните и средни части от водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 6 юни 2018 г. НИМХ издава предупреждения жълт код за валежи и гръмотевични бури в Южна България. 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 05.06.2018 г. е 5 094,4 млн. м3 и представлява 78,5% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 89,2% от общия им обем;
  • напояване – 65,9% от общия им обем;
  • енергетика – 86,0% от общия им обем.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.