Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

31.01.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие, в резултат на валежи и снеготопене, водните нива на наблюдаваните реки в басейна са се повишили. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -1 см до +26 см, за водосбора на р. Искър от -21 см до +42 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +41 см; за водосбора на р. Осъм от -3 см до +40 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +22 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са от -7 см до +4 см, само водното ниво на р. Луда Камчия при с. Бероново се е понижило по-значително с до -29 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Провадийска река при гара Синдел и р. Луда Камчия при с. Бероново са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: В резултат на валежи и снеготопене, през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили. Регистрираните изменения на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -11 см до +22 см; за водосбора на р. Марица от -18 см до +24 см; за водосбора на р. Арда от -72 см до +121 см; за водосбора на р. Бяла от -24 до +8 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива при гр. Белово на р. Марица и във водосбора на р. Въча (от -120 см до +108 см.). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на родопските реки са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: В резултат на валежи и снеготопене, през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са от -16 см до +30 см, а за водосбора на р. Места от -26 см до +34 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (31.01) вследствие на валежи, комбинирани със снеготопене са възможни краткотрайни повишения на водните нива. През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане днес и утре все още са възможни повишения в долните течения на основните реки. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 01, 02 и 03.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (31.01) ще има незначителни повишения на водните нива във водосбора над яз. Огоста, вследствие на валежи комбинирани със снеготопене. В периода 01-03.02 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 01, 02 и 03.02.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (31.01) и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 01, 02 и 03.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (31.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 01, 02, 03 и 04.02.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (31.01) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите
тук.