Възможни са краткотрайни повишения на речните нива вследствие на валежи

12.06.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се повишили, в резултат на оттичане и валежи. Повишения са отчетени в долните течения на водосборите на реките Огоста (с до +60 см), Искър (с до +42 см), Вит (с до +35 см), Осъм (с до +47 см), Янтра (с до +71 см) и Русенски Лом (с до +22 см). Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -33 см до +10 см, за водосбора на р. Вит от -23 см до +2 см; за водосбора на р. Осъм от -10 см до +3 см; за водосбора на р. Янтра от -70 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +9 см. Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове на реките в басейна са над праговете за средни води и около праговете за високи води. С водни количества под праговете за средни води са р. Палакария при с. Рельово, р. Искър при гр. Нови Искър и при гр. Роман, р. Черни Вит при с. Черни Вит, р. Голяма река при гр. Стражица и р. Русенски Лом при с. Божичен.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -20 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са отчетени краткотрайни повишения на речните нива на р. Луда Яна при с. Росен (-34 см до +36 см), на р. Банска при с. Добрич (-26 см до +35 см) и във водосбора на р. Арда (с до -10 см до +20 см по основната река и в притоците ѝ с до -18 см до +22 см). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на: р. Въча (-89/+9 см) и горното течение на р. Марица (от -76 до +73 см при гр. Белово). Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -13 см до +14 см; за водосбора на р. Арда от -7 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +5 см, а във водосбора на р. Струма са от -8 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Джерман при гр. Дупница, където водното количество е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (12.06), в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в горните течения на р. Вит и р. Осъм, както и във водосборите на р. Янтра (в горното и средното течение и в притоците ѝ р. Лефеджа, р. Голяма река и р. Джулюница) и р. Русенски Лом. През следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане, до 13.06 ще има повишения в долните течения на р. Огоста, р. Искър, р. Вит и р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (12.06) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки във водосбора ще се понижават, като вследствие на оттичане до 13.06 ще има повишение в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.06.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (12.06) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 13, 13 и 14.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. В резултат на валежи днес (12.06) ще има краткотрайни повишения във водосбора, като по-значителни ще бъдат те в планинските части от водосбора (по основната река и в притока ѝ р. Лефеджа – р. Джулюница и р. Голяма река). През следващите три дни нивата на наблюдаваните реки във водосбора ще се понижават, като вследствие на оттичане до 13.06 ще има повишение в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 12, 13, 14, 15 и 16.06.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (12.06), в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. През следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора плавно ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.