Възможни са незначителни колебания на водните нива в планинските части на наблюдаваните реки

04.01.2018г.

Анализът е направен на базата на измерените водни стоежи, изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метерология и хидрология (НИМХ – БАН):

Дунавски басейн: колебания от - 11 см до + 8 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води с изключение на р. Огоста при с. Бутан, р. Вит при с. Търнене и р. Янтра при Габрово, чиито водни количества са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: колебанията са от - 8 см до + 12см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води с изключение на р. Факийска река при с. Зидарово, чието водно количество е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: колебания от - 15 см до + 7 см. Поради работата на хидротехническо съоръжение е отчетено понижение с до - 82 см на р. Въча при Девин, местността Забрал. Водните количества в басейна са под праговете за средни води с изключение на водните количества в горното течение на р. Арда и по притока ѝ р. Върбица при сп. Джебел, които са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 14 см до + 6 см. Водните количества в басейна са около праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: в резултат на валежи от дъжд и сняг ще има краткотрайни незначителни колебания на водните нива в планинските части от водосборите на наблюдаваните реки. На 5, 6 и 7 януари речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 5, 6 и 7 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 5, 6 и 7 януари, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 5, 6, 7 и 8 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.