Възможни са незначителни повишения на речните нива

11.12.2017г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерените водни стоежи и изчислените по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: през последното денонощие речните нива в басейна са се понижавали или останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания на водните нива в басейна от - 7 см до + 7 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрирани са понижения на водните нива с до - 2 см. Водните количества на наблюдаваните реки в Черноморския басейн са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: речните нива в по-голяма част са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива в басейна през последното денонощие са от - 15 см до + 11 см, като вследствие действието на хидротехнически съоръжения са отчетено повишение от + 72 см във водосбора на р. Въча. Водните количества в горното течение на р. Арда са около праговете за високи води. Около праговете за средни води са водните количества във водосборите на р. Тунджа и р. Марица.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са останали без съществени именения. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са от -11 см до +5 см. Водните количества в горното течение на р. Струма са около праговите за високи води, а в останалата част от басейна са около и под праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн вследствие на частично снеготопене днес и утре са възможни незначителни повишения на речните нива в планинските части от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 12, 13 и 14 декември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 12, 13 и 14 декември, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива в целия водосбор на р. Янтра ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 12, 13, 14 и 15 декември водните количества. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.