Възможни са поройни наводнения заради повишена почвена влажност и интензивни валежи

03.07.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се понижили през последното денонощие. По-значителни изменения са регистрирани на р. Искър (- 53/+ 18 см), р. Осъм (- 44/+ 8 см), р. Янтра (- 55/+ 5 см). Измененията на речните нива в останалата част от басейна са от - 19 см до + 5 см. Водните количества на реките са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните понижения в басейна са до - 6 см. Водните количества на реките са около и над праговете за  средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голямата част от басейна през последното денонощие се понижавали. По-значителни колебания в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са  регистрирани в горното течение на р. Марица и в притока ѝ р. Въча (- 119/+ 120 см). По-значителни повишения вследствие на валежи са регистрирани във водосбора на р. Арда с до + 56 см. Регистрираните водни нива в останалата част от басейна са с колебания от + 30 см до + 17 см. Водните количества на реките са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения в басейна са от - 10 см до + 3 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: в следобедните и вечерни часове днес вследствие на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и  Янтра. На 4 юли повишения на речните нива ще има във водосбора на р. Нишава и притоците ѝ Ерма и Габерска,  в планинските части на Огоста,  Искър, Вит и в целите водосбори на Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки. На 5 и 6 юли речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават, като вследствие на валежи повишения на речните нива ще има на 5 във водосборите на Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки, а на 6 юли незначителни повишения на водните нива са възможни в планинските притоци на Лом, Огоста и в горното и средното течение на Искър. Водните количества ще са под праговете за предупреждение.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения в следобедните часове на 4 юли във водосборите на р. Искър (в притоците ѝ от горното течение над яз. „Панчарево“ – Черни Искър, Планщица, Егуля, Витошка Бистрица). Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 4, 5 и 6 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре в резултат на валежи ще има повишения на водните нива във водосборите на реките над яз. „Панчарево“ и в средното течение на основната река. На 5 и 6 юли водните нива във водосбора ще се понижават, като в резултат на валежи в следобедните часове на 6 юли са възможни краткотрайни повишения в средните и долните части на водосбора. Водните количества по основната река са над праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 4, 5 и 6 юли водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения, като в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 4, 5, 6 и 7 юли водните количества ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи в периода 3-5 юли, са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.