Възможни са повишения на нивата в долните течения на основните реки

10.04.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили в резултат на валежи. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -2 см до +13 см; за водосбора на р. Искър от -60 см до +86 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +47 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +106 см;  за водосбора на р. Янтра от -4 см до +73 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +4 см. По-значителни повишения са регистрирани в средното и долно течение на р. Искър (до +86 см при гр. Роман) и в планинските части на р. Осъм и р. Янтра, съответно +106 см при гр. Троян и +73 см при гр. Габрово. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за средни води, около праговете за високи води са водните количества в горното и средно течение на р. Искър и в горните течения на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -5 см до +5 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили в резултат на валежи или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +20 см; за водосбора на р. Марица от -23 см до +71 см; за водосбора на р. Арда от -16 см до +70 см. По-значителни повишения са отчетени в горното течение на р. Марица (при гр. Белово и гр. Пазарджик) и притоците ѝ р. Чепеларска и р. Харманлийска и в средните и долни части от водосбора на р. Арда. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивото на р. Въча при гр. Девин (от -61 см до +64 см). Водните количества на по-гoлямата част от реките в басейна са около праговете за средни води, около праговете за високи води са водните количества на р. Тунджа при гр. Павел Баня, горните части от водосбора на р. Марица и  във водосбора на р. Арда.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили в резултат на валежи или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -9 см до +26 см, а за водосбора на р. Струма от -12 см до +26 см. Водните количества на почти всички реки в басейна са над праговете за средни и високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (10 април) речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения до вечерните часове днес в долните течения на основните реки. На 11, 12 и 13 април в резултат на валежи ще има нови краткотрайни повишения на речните нива в басейна, като по-значителни повишения са възможни на 11.04 в долните части от водосбора  във водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра и на 13.04 във водосборите на реките западно от р. Искър и в планинските части от водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра.

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене са възможни поройни наводнения вечерта на 12 април и през нощта на 12-ти  срещу 13 април във водосбора на р. Янтра (горните части от водосбора на р. Росица).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13 април ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (10.04) водните нива на реките във водосбора ще се понижават. На 11 и 12 април речните нива останат без съществени изменения. На 13 април 4 в резултат на валежи повишения на речните нива ще има в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 11, 12 и 13 април ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (10 април) речните нива във водосбора ще се понижават като вследствие оттичане ще има повишения в средното и долното течение на основната река. През следващите 2 дни речните нива ще се понижават, като вследствие на валежи са възможни краткотрайни повишения в следобедните часове на 11 и 12 април. На 13 април вследствие на валежи ще има нови повишения във водосбора, като по-значителни ще бъдат във водосбора над яз. Панчарево, и във водосбора на р. Владайска. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 11, 12 и 13 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (10.04) в резултат на оттичане все още ще има повишения на речните нива в средните и долни части на основната река. В резултат на валежи на 12 и 13 април ще има нови повишения като по-значителни ще са на 13.04 в планинските части от водосбора. Днес водното количество на р. Янтра при гр. Габрово е около жълтия праг за внимание. В останалата част водосбора водните количества днес и през следващите 3 дни ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 11, 12, 13, 14 и 15 април ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (09 април) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (10 април) и през следващите 3 дни вследствие на валежи са възможни повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни краткотрайни повишения ще има на 11, 12 и 13 април в следобедните и вечерни часове във водосборите на южночерноморските реки. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.