Възможни са повишения на речните нива

06.03.2020г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на долните течения на повечето от наблюдаваните реки са се повишили вследствие на оттичане, а в повечето от горните течения нивата са се понижили. По-съществени повишения са регистрирани на р. Искър при с. Ребърково до +33 см и р. Осъм при с. Изгрев до +64 см,. Отчетените колебания на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -8 см до +31 см; за водосбора на р. Искър от -23 см до +32 см; за водосбора на р. Вит от -10 см до +17 см; за водосбора на р. Осъм от -27 см до +21 см; за водосбора на р. Янтра от -26 см до +29 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -8 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, като водните количества на р. Огоста при с. Бутан, р. Искър при гр. Роман и с. Ореховица, р. Вит при гр. Тетевен, с. Крушовица и с. Търнене, р. Осъм при гр. Троян, гр. Ловеч и с. Изгрев, р. Росица при гр. Севлиево, р. Янтра при гр. Габрово и гр. В. Търново и р. Джулюница и при с. Джулюница са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили несъществено вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -5 см до +22 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Луда Камчия при с. Бероново е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие на оттичане са регистрирани повишения долните течения на основните реки. По-съществени повишения са регистрирани във водосбора на р. Арда: р. Върбица при сп. Джебел до +93 см, р. Арда при с. Китница до +43 см. Вследствие на работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани колебания на речното ниво на р. Въча при гр. Девин от -91 см до +64 см. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -16 см до +26 см; за водосбора на р. Марица от -31 см до +34 см; за водосбора на р. Арда от -127 см до +21 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и под праговете за средни води. Водните количества на р. Тунджа при гр. Павел баня, р. Въча при гр. Девин, р. Чепеларска при с. Бачково и във водосбора на р. Арда са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места – от -11 см до +5 см; за водосбора на р. Струма от -22 см до +12 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и под праговете за средни води. Водните количества на р. Елешница при с. Ваксево и р. Лебница при с. Лебница са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (06.03) речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане все още ще има повишения в долните течения на основните реки. От следобедните часове на 07.03 до обедните часове на 09.03, в резултат на валежи ще има нови повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще са те през нощта срещу 08.03 във водосборите на р. Видбол, р. Арчар, р. Смокля, р. Лом, и горните и средни части от водосбора на р. Огоста и във вечерните часове на 08.03 в горните и средни части от водосборите на р. Осъм и р. Янтра. На 08.03 ще започне процес на понижение на речните нива във водосборите на реките западно от р. Вит, като в резултат на оттичане, ще има повишения на речните нива в долните им части. В следобедните и вечерни часове на 08.03 и през нощта срещу 09.03, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива във водосборите на реките източно от р. Искър. На 09.03 речните нива във водосборите на реките западно от р. Искър ще се понижават или ще са без съществени изменения, а в останалата част от водосбора ще се повишават в резултат на валежи и оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене са възможни поройни наводнения както следва:

На 07.03.2020 г. в следобедните и вечерните часове и през нощта срещу 08.03.2020 г. в горните части от водосбора на р. Арчар, във водосбора на р. Лом (в района на градовете Белоградчик и Брусарци), в горните части от водосбора на р. Цибрица, в горните части от водосбора на р. Огоста (в района на градовете Чипровци, Берковица и Монтана.

На 08.03.2020 г. в следобедните часове в горните части от водосбора на р. Янтра (в района на гр. Габрово – р. Плачковска и по основната река).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 07, 08 и 09.03.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (06.03) и утре речните нива във водосбора ще се понижават. От вечерните часове на 07.03 и на 08 и 09.03 в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Габровница, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река (общини: Столична, Костинброд, Своге, Ботевград, Правец, Роман). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 07, 08 и 09.03.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (06.03) и утре речните нива във водосбора ще се понижават като в резултат на оттичане днес (06.03) все още ще има незначителни повишения в долното течение на основната река. От вечерните часове на 08.03 и на 09.03, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения се очакват през нощта срещу 09.03 във водосбора на р. Янтра над гр. Габрово и във водосбора на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 07, 08, 09, 10 и 11.03.2020 г. ще бъде около и под средномногогодишната стойност. Днес (06.03) и през следващите 2 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 0т вечерните часове на 08.03 до 10.03 вследствие на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.