Възможни са повишения на речните нива

09.03.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от реките в басейна са се повишили вследствие на валежи. По-съществени повишения са регистрирани на р. Осъм до +119 см при гр. Троян и до +103 см при гр. Ловеч, на р. Росица при гр. Севлиево до +124 см, на р. Янтра до +94 см при Габрово. Отчетените колебания на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -9 см до +42 см; за водосбора на р. Искър от -16 см до +51 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +57 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +79 см; за водосбора на р. Янтра от -13 см до +47 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води, като водните количества по р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Росица при гр. Севливо, р. Янтра при гр. Габрово и гр. В. Търново са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (09.03) и утре (10.03) нивата на реките ще се повишават вследствие на валежи и оттичане. По-значителни повишения на речните нива ще има във водосборите на р. Осъм и р. Янтра. От обедните часове на 10.03 ще започне процес на понижение на речните нива, като в резултат на оттичане до 11.03 ще има повишения водните нива в долните части на основните реки. На 12.03 се очакват понижения на речните нива в басейна.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 10, 11 и 12.03.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (09.03) и утре речните нива във водосбора ще се повишават, главно в средното и долното течение на основната река. От следобедните часове на 10.03 ще започне процес на понижение на водните нива на реките от водосбора. На 12 и 13.03 речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 09, 10 и 11.03.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре (08 и 09.03) в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Габровница, р. Малък Искър и в средното течение на основната река. На 10 и 11.03 речните нива в горните и средни части от водосбора ще се понижават, а в средната и долнa част на основната река ще се повишават в резултат на оттичанне. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 10, 11 и 12.03.2020 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (09.03) и през следващите два дни речните нива ще се повишанат в резултат на валежи и оттичане. По-значителни повишения се очакват днес във водосбора на р. Янтра над гр. Габрово и във водосбора на р. Росица. Водните количества в по-голяма част от водосбора ще бъдат под праговете за внимание, само водните количества на р. Родица при гр. Севлиево и р. Янтра при гр. Габрово са преминали над жълтия праг за внимание и се очаква да се задържат над него до края на днешния ден.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 10, 11, 12, 13 и 14.03.2020 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност.Днес (09.03) и през следващите 2 дни в резултат на валежи ще има повишения във водосбора. От сутрешните часове на 11.03 ще започне процес на понижение на речните нива, който ще се запази и през следващите 3 дни. Воднотоколичествоще бъде под прагаза внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.