Водните нива ще се понижават

11.01.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от водосборния басейн са се повишили незначително или са останали без съществена промяна. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -9 см до +14 см; за водосбора на р. Вит от -2 см до +2 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра  от -2 см до +3 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +3 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на р. Огоста при с. Бутан от -23 см до +23 см. Водните количества на реките във водосборния басейн са под прагa за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

    р. Искър в района на с. Бели Искър - Ледена покривка;
    р. Черни Вит в района на с. Черни Вит - Брегови лед;
    р. Вит (Бели Вит) в района на гр. Тетевен - Брегови лед;
    р. Осъм в района на гр. Троян - Брегови лед;
    р. Осъм в района на гр. Ловеч - Брегови лед;

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от водосборния басейн са останали без съществена промяна. Регистрирани са значителни повишения на речните нива на част от южночерноморските реки – на р. Факийска при с. Зидарово с до +186 см и на р. Ропотамо при с. Веселие с до +138 см. Водните количества на северночерноморските реки са под прага за средни води, а на южночерноморските са над праговете на средни води. Само водните количества на р. Провадийска при гара Синдел и р. Факийска при с. Зидарово са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие, в резултат на валежи, нивата на наблюдаваните реки от водосборите на р. Тунджа и р. Марица са се повишили незначително, а във водосбора на р. Арда са значителни. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +14 см; за водосбора на р. Марица от -23 см до +23 см, за водосбора на р. Арда от -129 см до +177 см (на р. Елховска при Рудозем (-11/+52см), на р. Върбица при с. Върли Дол (-3/+44 см) и при сп. Джебел (-41/+177 см), на р. Крумовица при с. Г. Кула (-129/+159 см), р. Големица при с. Татул (-36/+67 см). В резултат от работата на хидротехнически съоръжения е отчетено по-значително колебание на водното ниво на р. Въча (от -91 см до +110 см) при м. Забрал. Водните количества на реките в басейна са около и под прага за средни води, само водното количество на р. Арда при с. Вехтино и на р. Върбица при сп. Джебел са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществена промяна. Регистрираните колебания на речните нива са от -5 см до +8 см. Водните количества на всички реки в басейна са под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

    р. Речица в района на с. Ваксево - Брегови лед;
    р. Елешница в района на с. Ваксево - Брегови лед;

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (11.01) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в от басейна ще останат без съществено изменение. Водните количества на реките във водосбора ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества за 12, 13 и 14.01.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (11.01) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 12, 13 и 14.01.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (11.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 12, 13 и 14.01.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (11.01) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 12, 13, 14 и 15.01.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (11.01) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.