Запазва се възможността за краткотрайни превишения на речните нива заради валежите

12.04.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки в басейна са се понижили. В резултат на валеж са се повишили нивата в във водосбора на р. Янтра. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -6 см до +1 см; за водосбора на р. Искър от -52 см до +53 см; за водосбора на р. Вит от -22 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -188 см до +21 см; за водосбора на р. Янтра от -32 см до +53 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +6 см. По-значителни повишения са регистрирани в горното и средно течение на р. Янтра (до +53 см при гр. Велико Търново). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата в средното течение на р. Искър (от -52 см до +53 см). Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води, само водните количества във водосбора на р. Огоста, в горното и средно течение на р. Искър и р. Русенски Лом са около праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително в резултат на валежи. Регистрираните колебания на речните нива са от -3 см до +8 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат на оттичане са регистрирани повишения в долното течение на р. Марица. В резултат на валежи са регистрирани повишения в долните части от водосбора на р. Арда. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -47 см до +30 см; за водосбора на р. Арда от -27 см до +52 см. По-значителни повишения са отчетени в долното течение на р. Марица (до +23 см при гр. Харманли), във водосбора на р. Арда – притоците ѝ р. Крумовица и р. Големица (до +52 см). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивото в горното течение на р. Марица и притока ѝ р. Въча (от -115 см до +114 см). Водните количества на по-гoлямата част от реките в басейна са около праговете за високи води. Около праговете за средни води са водните количества на р. Тунджа в средното и долно течение и долното течение на р. Марица.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са се понижили или са останали без съществено изменение. В резултат на валежи и оттичане са се повишили незначително нивата в долното течение на р. Струма и в някои от десните притоци на р. Струма. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +1 см, а за водосбора на р. Струма от -10 см до +11 см. Водните количества на почти всички реки в басейна са около и над праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ.

Дунавски басейн: Днес (12.04) и през следващите 2 дни в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. Значителни повишения се очакват през нощта срещу 13.04 и в сутрешните и обедни часове на 13.04 във водосборите на реките западно от р. Осъм (р. Лом, р. Огоста, в средните и долни части от водосбора на р. Искър, р. Вит). От следобедните часове на 14.04 ще започне процес на понижение на речните нива като вследствие на оттичане ще има повишения в средните и долни течения на основните реки до 15.04.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения през нощта на 12 срещу 13 и сутринта на 13.04.2019 г. във водосборите на р. Огоста (горните части от водосбора на р. Ботуня), р. Искър (горните части от водосбора на р. Лесновска, р. Батулийска, р. Габровница, горните и средни части от водосбора на р. Малък Искър), р. Вит (горните части от водосбора), р. Осъм (Горните части от водосбора), р. Янтра (водосбора на р. Крапец) и р. Русенски Лом (водосбора на р. Банински Лом).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (12.04) и през следващите 2-3 дни речните нива във водосбора ще се повишават вследствие на валежи. По-значителни ще бъдат повишенията: на 13.04 - във водосбора на р. Дългоделска Огоста (в района на с. Георги Дамяново и с. Гаврил Геново) и по основната река над яз. Огоста, в притоците р. Ботуня и горното течение на р. Въртешница (в районите на гр. Враца, с. Бели Извор и гр. Криводол), в горното течение на р. Скът (в районите на гр. Враца и гр. Бяла Слатина); на 14.04 – в горното течение на р. Въртешница (в района на гр. Враца) и в средното и долното течение на основната река (след гр. Монтана, с. Ерден и гр. Бойчиновци). На 15.04 речните нива във водосбора ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения на водното ниво в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.04.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (12.04) и през следващите два дни речните нива във водосбора ще се повишават. По-значителни повишения на водните нива ще има на реките във водосборите на: над яз. Искър (р. Черни Искър, р. Леви Искър, р. Бели Искър, )р. Бистрица, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър, р. Златна Панега, р. Гостиля и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 13, 14 и 15.04.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и утре (12 и 13.04) речните нива на реките във водосбора ще се повишават в резултат на валежи. По-значителни повишения се очакват през нощта срещу 13.04 и в сутрешните часове на 13.04 във водосбора на р. Росица и в горното течение на р. Янтра. На 14 и 15.04 речните нива ще се понижават като вследствие оттичане на 14.04 все още ще има повишения в долните части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 13, 14, 15, 16 и 17.04.2019 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (12.04) и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще се повишават, вследствие на валежи. По - значителни повишения са възможни на 13.04 в средните и горни части от водосбора. От вечерните часове на 13.04 ще започне процес на понижение, като вследствие на оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на водосбора до 15.04. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.