Започва JDS4 – четвърто съвместно проучване на Дунав

28.06.2019г.

На 27 юни в Будапеща беше дадено официалното начало на четвъртото съвместно изследване на река Дунав – Joint Danube Survey (JDS) JDS4 е едно от най-големите изследвания на речен басейн в света, което се провежда на всеки шест години в страните от Дунавския басейн. Организатор на JDS4 е Международната комисия за опазване на река Дунав. Основната цел е да се съберат данни за внимателно подбрани елементи за оценка на състоянието на водите по цялото протежение на река Дунав и неговите основни притоци. Проектът хармонизира опита и практиките за мониторинг на водите в Дунавските страни, следвайки Рамковата директива на ЕС за водите (РДВ), която задължава държавите членки да постигнат добро състояние на водите.

Трите основни цели на JDS4 са:
• да се съберат данни за показатели, които обикновено не се анализират по време на текущия мониторинг;
• да се събере информация за водните характеристики и организми, живеещи в различни райони по течението на реката, във формат, който е лесно съпоставим между отделните райони и страни;
• да се повиши информираността за качеството на водите на река Дунав и продължаващите усилия за опазването й.

Три подобни мащабни проучвания са проведени до момента – през 2001 г., 2007 г. и 2013 г. JDS4 ще обхване 13 държави в басейна на река Дунав. Чрез изследванията в рамките на JDS4 се очаква да се осигури информация, необходима за актуализацията на Плана за управление на международния басейн на река Дунав през 2021 г., както и на плановете в отделните държави.

Предишните съвместни изследвания на река Дунав бяха осъществени от малък екип от водещи експерти от страните от басейна. По време на тези експедиции екипът пътува по река Дунав, вземайки и анализирайки проби за всички качествени елементи. Местните екипи от експерти са съдействали за вземане на пробите, но не са участвали активно в тяхното анализиране. При четвъртия JDS се прилага нова концепция.

Този път по-активна роля при извършването на мониторинга е отредена на националните експертни групи. Това дава възможност за прилагане на по-гъвкaв подход, съобразен със специфичните условия във всяка държава, като така се очаква да бъдат постигнати по-добри резултати. Целта е  да се насърчи координацията между отделните страни, обмена на идеи и опит, както и да се приложат нови подходи и методи за събиране на допълнително данни за състоянието на реката.

Мониторингът в българския участък на реката ще бъде осъществен в периода 29 юни – 15 юли. Изпълнителна агенция по околната среда и Басейнова дирекция „Дунавски район“ периодично ще предоставят информация за извършваните дейности.

Подробна информация за JDS4 можете да намерите на специалната интернет страница на адрес http://www.danubesurvey.org/jds4/.