Започва консултация с обществеността по Доклада за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите за Дунавски район

15.10.2021г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ публикува за консултация с обществеността Доклада за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите за Дунавски район за басейново управление.

Консултацията ще се проведе в период от шест месеца - от 15 октомври 2021 г. до 18 април 2022 г.

Междинният преглед на значимите проблеми при управлението на водите за Дунавски район за басейново управление е част от актуализацията на Плана за управление на речните басейни за Дунавски район  за периода 2022 – 2027 г. Целта му е да информира и предостави за коментари на обществеността и заинтересованите страни най-важните въпроси по отношение на управлението на водите и начините за справяне с тези проблеми за всеки район за басейново управление.

Докладът осигурява информация за значимите въздействия, на база на които са определени значимите проблеми при управлението на водите. Очертани са идеи за това, как да се справим с тях – отговори и предложения за мерки за достигане на екологичните цели за постигане и поддържане на добро състояние на водите.

Участието на всички икономически сектори и обществеността на този етап е от ключово  значение за вземане на правилните решения, които да бъдат адресирани към значимите проблеми при управлението на водите.

Публикуваният доклад за Дунавски район за басейново управление може да намерите тук.

Информация за начина на изпращане на становища и предложения е публикувана тук.

Плановете за управление на речните басейни се актуализират чрез изпълнение на проект „ПУРБ 2022-2027“ с бенефициент дирекция „Управление на водите“ и партньори басейновите дирекции. Проектът е финансиран от Кохезионен фонд със средства от Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, и с консултантска помощ от Международната банка за възстановяване и развитие.