Заседание на Басейновия съвет ще се проведе днес в Плевен

29.10.2015г.

Заседание на Басейновия съвет към Басейновата дирекция „Дунавски район“ (БДДР) ще се проведе днес, 29 октомври, в сградата на Дирекцията в Плевен. Акцент в него ще е представянето на напредъка по изпълнението на проекта „Разработване на планове за управление на риска от наводнения“. Проектът се изпълнява от Басейновата дирекция „Дунавски район“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Той цели осигуряване на необходимата научнопрактическа подкрепа и подпомагане на Басейновите дирекции при изготвяне на планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

В момента БДДР провежда консултации в процеса на разработване на ПУРН в Дунавския район за басейново управление. Чрез обществените консултации на този етап БДДР цели да събере повече мнения и становища, чрез които да се подпомогне изготвяне на реалистичен и приложим ПУРН. Заседанието на Басейновия съвет е част от тези консултации.

Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия, имаща за цел да подпомага дейността на съответната басейнова дирекция. Функциите на съвета, условията и начина за свикването и провеждането му са регламентирани от специален правилник. В състава на съвета към БДДР са включени представители на областни и общински администрации, регионални структури на Министерство на здравеопазването и Министерство на вътрешните работи, ВиК дружества, на Българска академия на науките и висши учебни заведения, фирми, неправителствени организации и други.