Заседание на Басейновия съвет ще се проведе на 16 декември

15.12.2015г.

Заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) ще се проведе на 16 декември в Трявна, заседателната зала на хотел „Ралица“.

Основната тема на заседанието ще е публикуваният проект на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за Басейново управление 2016 – 2021. С публикуването на този документ започнаха обществените консултации по него. Целта е да се съберат повече мнения и становища, чрез които да се подпомогне изготвяне на реалистичен и приложим финален вариант на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 2016 – 2021. Заседанието на Басейновия съвет е част от тези консултации.

Документът е публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - www.bd-dunav.org и е на разположение за обсъждане от заинтересованите страни до 01.06.2016 г. 

Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия, която подпомага дейността на съответната басейнова дирекция. Функциите на съвета, условията и начина за свикването и провеждането му са регламентирани от специален правилник. В състава на съвета към БДДР са включени представители на областни и общински администрации, регионални структури на Министерство на здравеопазването и Министерство на вътрешните работи, ВиК дружества, на Българска академия на науките и висши учебни заведения, фирми, неправителствени организации и други.