Анкета "Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) в Дунавски район"

1 Запознати ли сте с българското и европейското законодателство в областта на защитата от наводнения?

2 Запознати ли сте с дейностите на БДУВДР-Плевен като компетентен орган по управление на риска от наводнения?

3 Намерихте ли информация в ПОРН в Дунавския район за Вашето населено място?

4 Беше ли намерената информация полезна за Вас?

5 Коя част от съдържанието на ПОРН представлява интерес конкретно за Вас?

6 Дава ли представеният в ПОРН картен материал достатъчна и полезна информация?