Междинен преглед на установените значими проблеми при управлението на водите в Дунавски район за басейново управление

Всички Ваши препоръки, мнение и становища относно Междинния преглед на установените значими проблеми при управлението на водите в Дунавски район за басейново управление, можете да изпращате по пощата на адрес град Плевен, ул. „Чаталджа” №60, по електронна поща – на адрес dunavbd@bddr.org, чрез формата за обратна връзка в интернет страницата ни или по факс на номер 064 80 33 42.

1 Вие работите в:

2 Знаете ли в кой водосборен басейн се намира Вашето населено място?

3 Вие сте на възраст:

4 Запознати ли сте с процеса на управлението на водите в България?

5 Запознати ли сте с публикувания Междинен преглед на установените значими проблеми при управлението на водите в Дунавски район за басейново управление?

6 Според Вас кой от изброените проблеми, идентифицирани в Междинния преглед на установените значими проблеми при управлението на водите в Дунавски район за басейново управление, е най-значим?

7 Смятате ли, че има други значими проблеми при управлението на водите в Дунавски район за басейново управление, които ние не сме идентифицирали?