АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И МЕРКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПУРН

1 АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И МЕРКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПУРН