Областни и Общински администрации

 

Във връзка с изменението на Закона за водите (ЗВ) от 06 август 2010 г. (ДВ. бр. 61 от 6 Август 2010 г.) и вменяване на кметовете на Общини компетенции по ЗВ Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) организира обучение, с цел подпомагане на общинските администрации при изпълнението на дейностите по издаване на разрешителни.
Задачата на обучението е да се набележат основните и важни моменти в процедурите по издаване на разрешителни от кметовете на Общини, да се разгледат и обсъдят въпроси и проблеми, възникнали по вече провеждани процедури, да се дадат насоки за решаването им в бъдеще, да се обсъдят възможностите за съвместни дейности на общинските администрации и Басейновата дирекция при изпълнението на контролната дейност по Закона за водите.
Предвид големия териториален обхват, ще се проведат пет обучения по районите, съобразно основните поречия:
  • за басейна на река Янтра – 07 май 2012 г., гр. Велико Търново;
  • за басейните на реките Русенски Лом и Добруджанските реки – 08 май 2012 г., гр. Русе;  
  • за басейните на реките Вит, Осъм и Искър – 14 май 2012 г., гр. Плевен;
  • за басейните на реките Огоста и Западно от Огоста – 15 май 2012 г., гр. Враца;
  • за басейните на реките Искър (от извора до с. Карлуково), Ерма и Нишава –16 май 2012 г., гр. София.
 
Обучение на общинска администрация в гр. Велико Търново - 07 май 2012 г.
 
Обучение на общинска администрация в гр. Русе - 08 май 2012 г.
 
Обучение на общинска администрация в гр. Плевен - 14 май 2012 г.
 
Обучение на общинска администрация в гр. Враца - 15 май 2012 г.
 
Обучение на общинска администрация в гр. София - 16 май 2012 г.

Изнесени презентации