БДДР организира поредица от срещи на басейново ниво в рамките на обществените консултации по Проект на ПУРБ 2022 – 2027 г.

27.05.2024г.

Басейнова дирекция „Дунавски район” организира срещи със заинтересованите страни в рамките на обществени консултации по Проекта на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г. за Дунавски район за басейново управление.

Датите на срещите са както следва:

  • 28 май – град Плевен, заседателна зала на БДДР;
  • 4 юни – Велико Търново, заседателна зала на РИОСВ;
  • 5 юни – Русе, зала „Свети Георги“, Областна администрация;
  • 11 юни – София, заседателна зала на ИАОС;
  • 12 юни – Монтана, заседателна зала на Областна администрация.

Началото на всички срещи е 10.30 часа.

Информация за консултациите по Проект на ПУРБ 2022 – 2027 г., както и дневен ред на срещите, са публикувани на интернет страницата н БДДР, секция „Консултации с обществеността“ /„Консултации при актуализация на ПУРБ 2022-2027“.

БДДР публикува на 30 март 2024 г. за обществено обсъждане Проект на ПУРБ 2022 – 2027 г. Документът е наличен на интернет страницата на БДДР www.bd-dunav.bg, секция „Управление на водите“/„План за управление на речния басейн“/„ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район“/ и е достъпен също и от интернет страницата на Министерство на околната среда и водите.

В съответствие със Закона за водите, общественото обсъждане на проекта на ПУРБ ще продължи шест месеца - до 30 септември 2024 г.
ПУРБ е стратегически документ, насочен към постигане и поддържане на добро състояние на водите при осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие. Планираните в ПУРБ мерки определят основната рамка за ползване и опазване на водите в плановия период.

Участието на всички заинтересовани страни в консултациите е важно за финалното оформяне на ПУРБ като балансиран и работещ инструмент за управление на водите.