Консултации по проект на ПУРБ

Проектът на План за управление на речните басейни и програмата от мерки са публикувани за консултация с обществеността в периода 30.03.2024 г. до 30.09.2024 г.  като последен етап от актуализация на Плана за управление на речните басейни за Дунавски район 2022-2027 г.

Планът за управление на речните басейни е стратегически документ за постигане на целите за добро състояние на повърхностните и подземните води и на свързаните с тях екосистеми и зони за защита на водите.

Информацията е публикувана на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район” и  на интернет страницата на  МОСВ .

Планът може да намерите тук.

Очакваме активното участие на всички заинтересовани страни и широката общественост по време на консултациите по проекта на План за управление на речните басейни за „Дунавски район“ и при прилагане на мерките. Получените по време на консултациите становища и предложения ще бъдат взети предвид при финализирането на програмата от мерки и ПУРБ.

 

 

Обществено обсъждане на проект на ПУРБ 2022 – 2027 г. в гр. Плевен - 28 май 2024 г.

Дневен ред 

Присъствен списък

Презентация - среща Плевен, 28.05.2024 г.

 

Обществено обсъждане на проект на ПУРБ 2022 – 2027 г. в гр. Велико Търново - 04 юни 2024 г.

Дневен ред 

Присъствен списък

Презентация - среща Велико Търново, 04.06.2024 г. 

 

Обществено обсъждане на проект на ПУРБ 2022 – 2027 г. в гр. Русе - 05 юни 2024 г.

Дневен ред 

Присъствен списък

Презентация - среща Русе, 05.06.2024 г.  

 

Обществено обсъждане на проект на ПУРБ 2022 – 2027 г. в гр. София - 11 юни 2024 г.

Дневен ред 

Присъствен списък

Презентация - среща София, 11.06.2024 г.  

  

Обществено обсъждане на проект на ПУРБ 2022 – 2027 г. в гр. Монтана - 12 юни 2024 г.

Дневен ред 

Присъствен списък

Презентация - среща Монтана, 12.06.2024 г.

 

АНКЕТА по проекта на ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление

 

Становища, предложения, препоръки и коментари по публикувания проект на ПУРБ може да изпращате до :

 

Басейнова дирекция „Дунавски район“ - по предпочитан от Вас начин:

по пощата: на адрес   5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”

по електронна поща:  на адрес   dunavbd@bddr.bg

чрез директна форма за обратна връзка  тук

 

МОСВ

гр. София, 1000, бул.„Княгиня Мария Луиза“ № 22

или на e-mail: RBMPconsultation@moew.government.bg

 

 

Очакваме Вашето активно участие!