Проект на ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район

 План за управление на речните басейни в

Дунавски район за басейново управление 2022-2027 г.

(проект) 

Раздел 1 - Описание на характеристиките на Дунавски район за басейново управление

Раздел 2 - Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води

Раздел 3 - Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите

Раздел 4 - Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите

Раздел 5 - Списък на целите за опазване на околната среда

Раздел 6 - Икономически анализ на водоползването в Дунавски район за басейново управление

Раздел 7 - Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда

Раздел 8 - Регистър на всички други планове и програми в обхвата на ДРБУ, отнасящи се за отделни басейни, сектори, проблеми или типове води, имащи отношение към ПУРБ

Раздел 9 - Информиране на обществеността и консултации

Раздел 10 - Трансгранична координация при актуализацията на План за управление на речните басейни 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление

Раздел 11 - Компетентни органи за управление на водите

Раздел 12 - Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга

Раздел 13 - Екологична оценка на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район