04.01.2024г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ публикува План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2022 – 2027 г. Планът е приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

ПУРН е стратегически инструмент за намаляване на риска от наводнения, чрез който се прилага подход към дългосрочно планиране на мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околната среда и културнoто наследство. ПУРН 2022 – 2027 г. е актуализация на първия ПУРН, който обхващаше периода 2016 - 2021 г.

Планът е разработен в съответствие с изискванията на Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оценката и управлението на риска от наводнения (Директивата за наводненията) и съответните разпоредби на Закона за водите на Република България.
Пълният текст на ПУРН 2022-2027 г. може да бъде намерен в подраздел „Управление на риска от наводнения“, в раздел „Управление на водите“.