План за управление на риска от наводнения  2022 -2027 г. в Дунавски район за басейново управление

приет с РЕШЕНИЕ № 941 / 28.12.2023 год. на Министерски съвет

 

Становище по екологчина оценка  № 6-5/2023, с което се съгласува проект  на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление

 

План за управление на риска от наводнения  2022 -2027 г. в Дунавски район за басейново управление


Приложения:

Приложение А - Карта на Дунавски район за басейново управление

Приложение Б - Карта на районите със значителен потенциален риск от наводнение

Приложение В - Анализ на заливните равнини

Приложение Г - Национален каталог от мерки

Приложение Д - Методика за оценяване и приоритизация на мерките в ПУРН

Приложение Е - Избор на мерки за управление на риска от наводнения за всеки РЗПРН

Приложение Ж - Национална програма за изпълнение

Приложение З - Базови стойности за мониторинг

Приложение И - ПоМ и Рамковата директива за водите и други приложими директиви

Приложение К - Описание на мерките 

Приложение Л - Общи мерки 

Приложение М - Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН

Приложение Н - Мерки за наблюдение и контрол