План за управление на риска от наводнения 2022-2027

Съгласно разпоредбите на Европейската директива за наводненията и Закона за водите Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН), се актуализира на всеки шест години.  Дейностите по актуализацията на ПУРН се извършват в рамките на проект BG16M1OP002 - 4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“. Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, а Басейнова дирекция „Дунавски район, заедно с останалите три  басейнови дирекции е партньор. Дейностите по проекта се изпълняват в рамките на Споразумение за предоставяне на помощни услуги при изготвянето на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за България между Министерство на околната среда и водите и Международна банка за възстановяване и развитие.

Първа стъпка в подготовката на Втория шестгодишен цикъл обхващащ периода 2022-2027 г. е публикуването и предоставянето за консултации със заинтересованите страни на Работна програма за актуализация на ПУРН с основните дейности по актуализирането на плана, както и сроковете за реализирането им и  График за провеждане на обществените консултации при актуализацията на ПУРН в Дунавски район. 

Следващ етап от втория цикъл на прилагане на Директива 2007/60/ЕО (Европейска Директива за наводненията) е актуализацията на Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН).   Проектът на ПОРН бе публикуван за обществени консултации на 17 март 2021 г. В рамките на обществените консултации по актуализацията на ПОРН се проведоха шест онлайн срещи със заинтересованите страни.

След обработка на получените предложения, бележки и допълнителна информация е изготвена и публикувана Предварителна оценка на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 г. c актуализирани РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите. 

На 25.02.2022 г. беше публикуван проект на Карти на заплахата и на риска от наводнения за РЗПРН.

След провеждане на обществени консултации, финалните карти на на заплахата и на риска от наводнения за РЗПРН са публикувани на страницата на БДДР.

Последен етап от втория цикъл на прилагане на Директивата за наводнения е актуализацията на ПУРН. Планът съдържа и програма от мерки за намаляване на риска от наводнения. На 15 декември 2022 г. е публикуван за консултации със заинтересованите страни актуализиран ПУРН – ПРОЕКТ.

Срокът за консултации със заинтересованите страни е 10.09.2023 г. 

ПУРН 2022 -2027 г. в ДРБУ е приет с  Решение № 941 / 28.12.2023 год. на Министерски съвет.