Хармонизация на законодателството

Рамкова Директива 2000/60/ЕС за водите   2000L0060

Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Решение № 2455/2001/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2001 година за определяне на списък на приоритетните вещества в областта на политиката за водите и за изменение на Директива 2000/60/ЕО   32001D2455

Закон за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.)

Наредба №13 от 2 април 2007 г. за характеризиране на повърхностните води (ДВ. бр.37 от 8 Май 2007 г.)

Наредба №1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ. бр.87 от 30 октомври 2007 г.)

Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители (обн., ДВ, бр. 88 от 9.11.2010 г.)

Наредба №1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (обн., ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г.)

Директива 2006/7/ЕС относно управление на качеството на водите за къпане, отменяща Директива 76/160/ЕЕС   32006L0007

Наредба №5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане

Директива 76/160/ЕЕС относно качеството на водите за къпане:   31976L0160

Наредба №11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане (ДВ, бр. 25 от 8.03.2002 г.)

Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека   31998L0083

Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.)

Директива 75/440/ЕЕС относно изискванията за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно - битови водоснабдяване, изменена от Директиви 79/869/ЕЕС и 91/692/ЕЕС, отменена от Директива 2000/60/ЕО, считано от 22.12.2007 г.:   31975L0440   31979L0869   31991L0692

Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 63 от 28.06.2002 г.)

Директива 2006/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на сладките води, които се нуждаят от опазване или подобряване с цел да бъдат годни за живота на рибите (кодифицирана версия) и Директива 2006/113/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за качеството на водите с черупкови организми (кодифицирана версия)   32006L0044   32006L0113

Наредба №4 за изискванията към качеството на води, предназначение за обитаване от риби и черупкови организми (ДВ бр. 88/2000 г.)

Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места, изменена с Директива 98/15/ЕЕС:   31991L0271   31998L0015

Закон за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.)

Наредба №6 за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти  (ДВ, бр. 97/2000 г.)

Заповед № РД - 970 София, 28.07.2003 г. за определяне на чувствителните зони във водните обекти

Наредба №7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98/2000 г.) 

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ПМС № 339 от 14.12.2004г., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004г.)

Наредба №2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (обн., ДВ, бр. 47 от 21.06.2011 г.)

Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници   31991L0676

Наредба № 2 ОТ 13.09.2007 г. ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ С НИТРАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИЗТОЧНИЦИ,Обн. ДВ. бр.27 от 11 Март 2008г

Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни вещества, изменена от Директива 91/692/ЕЕС: 31980L0068  и  31991L0692 и Директива 2006/118/ЕО за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им 32006LO118

Закон за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.)

Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн.ДВ, бр.87 от 30.10.2007 г.)

Директива 2006/11/ЕС за замърсяването на водите с опасни вещества и 7 дъщерни директиви, отменяща Директива 76/464/ЕЕС         кодифицирана версия  32006L0011

Наредба №6 за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр.97/2000 г.)

Наредба №7 за условията и реда за заустване на отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98/2000 г.)

Решение 77/795/ЕЕС за обмена на информация относно качеството на повърхностните пресни води в ЕС, отменено от Директива 2000/60/ЕО, считано от 22.12.2007 г.

Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска от наводнения   32007L0060

Директива 2008/56/ЕО на европейския парламент и на съвета от 17 юни 2008 година за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия)

Наредба за опазване на околната среда в морските води (обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.)

Постановление №273 от 23.11.2010 г. за приемане на Наредба за опазване на околната среда в морските води и за създаване на Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море и управление на изпълнението на Морска стратегия и програма от мерки (Обн., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.)

ДИРЕКТИВА 2008/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ДИРЕКТИВА 2009/123/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година за изменение на Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения (текст от значение за ЕИП)

Директива 2009/90/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за определяне, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на технически спецификации за химически анализ и мониторинг на състоянието на водите. (текст от значение за ЕИП)   32009L0090 

Наредба №1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (обн., ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г.)

Директива 2007/2/ЕК (INSPIRE)