Заповед № РД-600/16.05.2003 г. за определяне на реда за предоставяне на информация за създаването и поддържането на публичния регистър с данни за издаването, преразглеждането и изменението на комплексното разрешително.

Заповеди на министъра на околната среда и водите за определяне на санитарно-охранителни зони на находища и водовземни съоръжения на минерални води.