(обн.,ДВ. бр.102 от 23.12.2016 г.)

(обн., ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г.)

(обн. ДВ. бр.27 от 11 Март 2008 г.)

(обн., ДВ, бр. 47 от 21.06.2011 г.)

(обн. ДВ, бр.88/2000 г.)

(обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г.)

(обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г.)

(ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.) 

(Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 63 от 28.06.2002 г.)

(ДВ. бр.22 от 5 Март 2013 г.)

(ПМС № 339 от 14.12.2004г., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004г.)

(обн., ДВ, бр. 43 от 9.06.2009 г.)

(Обн. ДВ. бр.100 от 16.12.2016 г.)