Декларации по чл.12, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от БДДР

Списък на служителите от БДДР подали Декларация по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси