Басейнова дирекция Дунавски район изпълнява управленски, регулаторни, информационни и контролни функции. При осъществяването на тези функции дирекцията провежда и участва в дейности, свързани с политиката на държавата в областта на управлението на водите.

  • 1. Управленските функции на дирекцията се изразяват най-вече в разработването на План за управление на речния басейн и План за управление на риска от наводнения, стопанисването на водите изключителна държавна собственост, които не са предоставени на концесия, стопанисване на съоръженията за подземни води - публична държавна собственост.
  • 2. Разрешителния режим за водовземане и ползване на водните обекти се въвежда от Закона за водите като средство за регулиране на нуждите на обществото и лицата от водни ресурси с определено количество и качество. Наред с това в регулаторните функции са включени и разработването на мрежите за мониторинг на водите на басейново ниво, определянето на санитарно-охранителните зони около съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, воденето на регистрите на издадените разрешителни.
  • 3. Осигуряването на информация за обществеността за състоянието на водите, връзките с медиите и населението в района за басейново управление, контактите с всички заинтересовани лица, както и включването на гражданите в процеса на управление и вземане на решения са в основата на информационните функции на дирекцията.
  • 4. Контролните дейности във връзка с недопускане и предотвратяване последиците от вредното въздействие върху водите, съхраняването и опазването на водните екосистеми и свързаните с тях екосистеми предопределят контролните функции на Басейновата дирекция.