Дунавският район за басейново управление с център гр. Плевен включва водосборните области на реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки. Като административно-териториален обхват дейността на Басейнова дирекция Дунавски район покрива 18 области на България (София, Плевен, Ловеч, Русе, Силистра, В. Търново, Враца, Монтана, Видин, Разград, Добрич, Шумен и други) и 126 общини. Общата площ, която обхваща дирекцията, е 47 235 кв. км. или 42,5% от територията на страната. Предвид голямата територия на Дунавския речен басейн и с цел изграждане на добре организирана и гъвкава структура, към БДУВДР са създадени регионални водни бюра в градовете Враца, София, Велико Търново и Русе. Тези бюра са своеобразен мост между местните власти и администрацията в центъра – гр. Плевен.

Общини

Водни бюра